herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn. 08.10.2018 r.
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327) z w o ł u j ę XLVII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 15 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XLVI sesji,
c) zatwierdzenie porządku dziennego,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) odpowiedzi na interpelacje.
2. Informacja dyrektorów szkół za rok szkolny 2017/2018.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2018 r.”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2018-2029 za I półrocze 2018” oraz Informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za I półrocze 2018r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2018 r. i zmiany uchwały Nr XXXVIII/397/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2018.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/398/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2018-2029.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy działki o nr ew. 261/1 obręb Moczyły.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej działkę numer 56/1, obręb Siadło Dolne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Polickiego nieruchomości stanowiącej działkę nr 45 obręb Bobolin, gmina Kołbaskowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 12/13 obręb Warnik.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 116/76 obręb Kamieniec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Jutrzenki w miejscowości Karwowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Ustowo.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Szczuplak