herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn. 10.09.2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327) z w o ł u j ę XLVI Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 17 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XLIV sesji,
c) przyjęcie protokołu z XLV sesji,
d) zatwierdzenie porządku dziennego,
e) powołanie sekretarza obrad,
f) odpowiedzi na interpelacje.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2018 r. i zmiany uchwały Nr XXXVIII/397/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2018.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/398/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2018-2029.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z w m. Przecław”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaniechania inwestycji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, uczniom klas gimnazjalnych, uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
8. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Kołbaskowo obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obręb Ustowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Kamieniec.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Moczyły.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w I półroczu 2018 roku.
14. Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za II kwartał 2018 roku.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.
                                              

                                                           
Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Szczuplak