herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn. 03.07.2018 r.
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 14 ust. 3  Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327) z w o ł u j ę XLV Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 10 lipca 2018 r. (wtorek) o godz. 9.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a) stwierdzenie quorum,
b) powołanie sekretarza obrad,
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2018 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/398/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2018-2029.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Kołbaskowo).
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Kurów).
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obręb Rajkowo).
7. Zakończenie obrad.
                                              

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Szczuplak