herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn. 14.05.2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327) z w o ł u j ę XLIII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 21 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XLII sesji,
c)  zatwierdzenie porządku dziennego,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) odpowiedzi na interpelacje.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2018 r. i zmiany uchwały Nr XXXVIII/397/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2018.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania w zakresie pomocy społecznej polegającej na prowadzeniu ośrodka wsparcia o nazwie Dzienny Dom Senior+.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji Obywateli do budżetu Gminy Kołbaskowo na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części działki numer 82/4, obręb Przecław na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części działki numer 44, obręb Ustowo na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Przecławiu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kołbaskowo.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.
                                             

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Szczuplak