herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn. 22.01.2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 14 ust. 3 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327) z w o ł u j ę XXXIX Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień  29 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji,
c) zatwierdzenie porządku dziennego,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) odpowiedzi na interpelacje.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2018 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek o nr ew. 113/2, 114/6 i 124/4 obręb Kamieniec na okres 3 lat.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XI/101/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 7 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kołbaskowo, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Ustowo w gminie Kołbaskowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości powstałej z podziału  działki nr 52/57 obręb Ustowo, gmina Kołbaskowo będącej własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na wykonanie zadania realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie (dawnej Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie) programu edukacyjno-motywacyjnego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Kołbaskowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w II półroczu 2017 roku.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Szczuplak                

 

 

Pin It

Bądź na bieżąco