herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn. 20.12.2017 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 14 ust. 3 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327) z w o ł u j ę XXXVIII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień  28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XXXVII sesji,
c) zatwierdzenie porządku dziennego,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) odpowiedzi na interpelacje.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2017 r. i zmiany uchwały Nr XXVI/263/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2017 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2018 wraz z autopoprawkami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2018-2029 wraz z autopoprawkami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 209/71 obręb Warzymice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kołbaskowo na lata 2018-2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kołbaskowo służebnościami gruntowymi i przesyłu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki o nr ew. 44 i 195/1 obręb Ustowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki numer 56/1, obręb Siadło Dolne na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego i niepublicznym szkołom podstawowym prowadzonym n terenie Gminy Kołbaskowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/268/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 15 października 2012 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia wójtowi gminy Kołbaskowo uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Szczecin na powierzenie realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Kołbaskowo do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Kołbaskowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na I półrocze 2018 roku.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.      
 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Szczuplak