herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn.16.10.2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 14 ust. 3 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327) z w o ł u j ę XXXVI Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień  23 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XXXVI sesji,
c. zatwierdzenie porządku dziennego,
d. powołanie sekretarza obrad,
e. odpowiedzi na interpelacje.
2. Informacja dyrektorów szkół za rok szkolny 2016/2017.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2017 r.”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2017-2029 za I półrocze 2017” oraz Informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za I półrocze 2017 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2017 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki o nr ew. 2/232 i 2/183 obręb Przecław.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo w ośmioletnie szkoły podstawowe.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Wójta Gminy Kołbaskowo w zakresie przestrzegania i stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.      


Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Szczuplak                                          
 

Pin It

Bądź na bieżąco