herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn.10.07.2017 r.
 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 14 ust. 3 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327) z w o ł u j ę XXXIV Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień  14 lipca  2017 r. (piątek) o godz. 10.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a) stwierdzenie quorum,
b) zatwierdzenie porządku dziennego,
c) powołanie sekretarza obrad,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2017 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/264/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2017-2029.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Kołbaskowo – Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.
7. Zakończenie obrad.      
 

 Przewodniczący Rady Gminy

                                              Zbigniew Szczuplak
 

Pin It

Bądź na bieżąco