herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn.14.04.2017 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) z w o ł u j ę XXXI Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień  24 kwietnia  2017 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.


Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XXX sesji,
c) zatwierdzenie porządku dziennego,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) odpowiedzi na interpelacje.
2. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2017 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/264/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2017-2033.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia o nazwie Dzienny Dom Senior-WIGOR.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie budowy mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki o nr ew. 137/1 i 127/1, obręb Warzymice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy fragmentu schronu biernego żelbetowego nr 466 stanowiącego część działki o nr 110, obręb Ustowo, na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kołbaskowo, a osobą fizyczną.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „LOKOMOTYWA-cja”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kołbaskowo.
16. Stanowisko Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie wprowadzenia dwukadencyjności organów wykonawczych gmin liczonej wstecz.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.      

 
            
                                                                                     
Przewodniczący Rady Gminy
ZbigniewSzczuplak  

Pin It

Bądź na bieżąco