herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn.20.03.2017 r.
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) z w o ł u j ę XXX Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień  27 marca  2017 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.


Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XXVIII oraz XXIX Sesji,
c) zatwierdzenie porządku dziennego,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) odpowiedzi na interpelacje.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2017 r. i zmiany uchwały Nr XXVI/263/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2017 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/264/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2017-2033.
4. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części działki numer 68/2, obręb Bedargowo na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 31, obręb Siadło Dolne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.      
 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Szczuplak

Pin It

Bądź na bieżąco