Gmina Kołbaskowo doposażyła i zmodernizowała gminny  system ostrzegania i alarmowania mieszkańców przed zagrożeniami. W ciągu ostatnich dni zainstalowano nowoczesny system sterowania systemem alarmowania i ostrzegania poprzez zainstalowanie nowego cyfrowego serwera pozwalającego na sterowanie pracą syren alarmowych.

Doposażono system w trzy nowe syreny alarmowe w miejscowościach: Stobno, Barnisław i Kamieniec. Ponadto zmodernizowano (z analogowego na cyfrowy) system pracy  syren już istniejących ( od 2012r) w miejscowościach Kołbaskowo, Przecław, Będargowo i Bobolin. Obecnie na terenie gminy zainstalowanych jest 7 nowoczesnych syren alarmowych. Wszystkie sterowane są automatycznie z cyfrowej  centrali znajdującej się w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kołbaskowie. Rozmieszczenie syren pozwalają na objęcie sygnałem lub komunikatem ostrzegawczym na  ok. 75%mieszkańców  naszej gminy.


Doposażenie i modernizacja Gminnego Systemu Ostrzegania i Alarmowania zrealizowano poprzez udział w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizując projekt pt,
„Doposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego  w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i pomocy  podczas epidemii COVID-19 na obszarze Gminy Kołbaskowo w wymiarze transgranicznym”

Gminny System Ostrzegania i Alarmowania  jest włączony do Powiatowego, Wojewódzkiego i Krajowego  Systemu Ostrzegania i Alarmowania,  zorganizowany w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych, awarii technicznych, działań terrorystycznych, które mogą spowodować wystąpienie skażeń chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych oraz w celu prowadzenia treningów i ćwiczeń w tym zakresie.

Nad funkcjonowaniem systemów alarmowania w terenie sprawują nadzór wojewodowie, starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie, którzy są  Szefami Obrony Cywilnej na podległym im terenie.


Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystane wyłącznie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Decyzje o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego oraz o ich odwołaniu podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.
Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze do prowadzenia treningów lub ćwiczeń mogą być wykorzystane po ogłoszeniu takiego zamiaru przez środki masowego przekazu z 24-ro godzinnym wyprzedzeniem. W gminie Kołbaskowo  komunikat jest zamieszczany na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej  w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie.

 

Pin It

Bądź na bieżąco