O G Ł O S Z E N I E

 

 

Działając na podstawie art.24 ust.9  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr123, poz.858 z późniejszymi zmianami) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ogłasza Taryfy określające stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kołbaskowo, które wchodzą w życie na mocy przepisu art.24 ust. 8 przywołanej Ustawy.

Stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla klientów obsługiwanych przez PGK Kołbaskowo na okres 14.05.2013 r. – 13.05.2014 r.

 

 

Lp.

 

Grupa taryfowa odbiorców

 

Jednostka miary

 

Cena / stawka w zł

 

1.

 

I grupa taryfowa:
odbiorcy zamieszkali w Przecławiu
i Warzymicach (osiedla wielorodzinne)

 

1 m³ dostarczanej wody

 

3,52 zł netto
3,80 zł brutto

 

2.

 

II grupa taryfowa:
odbiorcy zamieszkali w pozostałych miejscowościach gminy

 

1 m³ dostarczanej wody

 

3,11 zł netto
3,36 zł brutto

 

3.

 

Wszystkie grupy odbiorców

 

1 m³ odprowadzanych ścieków

 

4,68 zł netto
5,05 zł brutto

 

 

Opłata abonamentowa – woda

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za miesiąc (przy rozliczeniu według wskazań wodomierza):

4,13 zł netto
4,46 zł brutto.

Opłata abonamentowa – ścieki

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za miesiąc, przy rozliczeniu wskazań przepływomierza oraz dla odbiorców niekorzystających z ujęć wody eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie:

4,13 zł netto

4,46 zł brutto

 

Załączniki:
Download this file (Taryfy 2013.pdf)Taryfy 2013.pdf