Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. - „ Wyprawka szkolna”

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

 

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w:

 • klasach I-IV szkoły podstawowej,
 • klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
 • klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum;
 • klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej  II stopnia;
 • klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych;
 • klasie I liceum plastycznego lub klasie I  albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

2. Programem będą także objęci uczniowie:

 • słabo widzący,
 • niesłyszący,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
 • oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczającym  w roku szkolnym 2012/2013  do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

3. Pomoc w formie  dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom (wymienionym w pkt 1):

 1. pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.), tj. 351 zł, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.
 2. klas I szkoły podstawowej i klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, pochodzącym z rodzin w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), tj. 504 zł ,
 3. pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekracza 351 zł na osobę w rodzinie), w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, itp.), na podstawie decyzji dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń.

4. Dofinansowanie do zakupu podręczników wg rozporządzenia nie może przekroczyć kwoty:

 • 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III,
 • 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów  klas IV-VI szkoły podstawowej,
 • 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
 • 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

5. Pomoc przyznawana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

6. Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

Wzory wniosków stanowią załączniki nr 1 i nr 2.

Termin składania wniosków -   do dnia  30 września 2012 r.

 

 

 

 

 

 

Pin It

Bądź na bieżąco