Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie przypomina odbiorcom o obowiązku złożenia przez nich  wniosku o zawarcie umowy na pobór wody i odprowadzanie ścieków.  Umowa  jest podstawowym warunkiem korzystania z urządzeń w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków. Określa ona istotne warunki pomiędzy Odbiorcą i Dostawcą zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 06.123.858).

Bezumowny pobór wody oraz bezumowne odprowadzanie ścieków jest wykroczeniem, podlegającym sankcji karnej

Informujemy, że PGK z dniem w 23.04.2012r. wyznacza dwutygodniowy termin na zgłoszenie się, podpisanie umowy i opłacenie ewentualnych zaległości za pobieraną wodę
i odprowadzone ścieki. Po tym terminie przeprowadzimy kontrolę nieruchomości pod względem przyłączenia ich do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W przypadku stwierdzenia bezumownego  poboru  wody lub bezumownego wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych sankcją wobec właściciela nieruchomości będzie skierowanie wniosku i wszczęcie postępowania o wykroczeniu, zgodnie z art. 28 wyżej cytowanej Ustawy:

Art. 28.

1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł.

2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:

1)  uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

2)  nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.

3. (uchylony).

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Pin It

Bądź na bieżąco