21 listopada 2011r. Rada Gminy Kołbaskowo podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wzorem lat ubiegłych jednogłośnie uchwalone zostały zróżnicowane wysokości stawek podatku, korzystne zwłaszcza dla starszych mieszkańców gminy. 30 listopada Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie stwierdziło nieważność w części uchwały dotyczącej m.in. stawek podatku dla emerytów i rencistów.

 

Od wielu lat emeryci i renciści zamieszkali na terenie gminy Kołbaskowo mogli korzystać z ulg przy opłacaniu podatku od nieruchomości. Biorąc pod uwagę wysokość średniej emerytury,  każda zaoszczędzona złotówka ma ogromne znaczenie. Władze gminy mając świadomość, w jak trudnej sytuacji jest większość starszych mieszkańców, postanowiły w kwestii wysokości stawek podatku niczego nie zmieniać. Jednogłośnie przyjęto zatem uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W §1 pkt.1 tejże uchwały znalazł się zapis określający wysokość podatku od „budynków lub ich części za wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej, stanowiących własność lub będących w posiadaniu osób, których wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta – 3,19 zł od 1m2”.

Zaś w pkt.2 zapis określający wysokość podatku od „gruntów pozostałych, za wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej, związanych z budynkami mieszkalnymi, garażami i towarzyszącą infrastrukturą, stanowiących własność lub będących w posiadaniu osób, których wyłącznym ,źródłem utrzymania jest emerytura lub renta – 0,10 zł od 1m2 powierzchni”.

Uchwała trafiła do kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, które stwierdziło że zróżnicowanie stawek podatku od nieruchomości ma charakter przedmiotowo-podmiotowy i jest sprzeczne z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zdaniem RIO można różnicować wysokość stawek jedynie dla przedmiotów opodatkowania (grunty, budynki, budowle) a Rada Gminy dokonała zróżnicowania stawek podatku dla określonych podmiotów (emeryci, renciści), co zdaniem RIO nie ma uzasadnienia w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jest sprzeczne z przepisem art.32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącym, że „wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.

Tyle Regionalna Izba Obrachunkowa. Z jej uzasadnieniem trudno dyskutować. Rada Gminy różnicując wysokość stawek podatku kierowała się interesem mieszkańców, szczególnie tych którym najtrudniej dziś związać koniec z końcem. RIO - jak podało w uzasadnieniu swojej decyzji – kierowało się zasadą równości obywateli wobec prawa.