Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Kołbaskowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy "Pracownika Socjalnego".

Miejsce zatrudnienia:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie
Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo

Termin składania dokumentów : 15 marca 2021r

Wymiar czasu pracy: pełen etat

1.Wymagania niezbędne:
   1)obywatelstwo polskie
   2) posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 ust.1 i ust.1a oraz art.156 Ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz.U.z 2020r.poz.1876 z zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
     a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
     b) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna
     c) ukończone studia wyższe do dnia 31grudnia 2013r. o specjalności przygotowującej do       
         zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
        -pedagogika
        -pedagogika specjalna
        -politologia
        -polityka społeczna
        -psychologia
        -socjologia
        -nauki o rodzinie
    d) ukończone studia wyższe przed dniem 1 maja 2004r. na kierunkach:
        - pedagogika
        -psychologia
        -politologia
        -politologia i nauki społeczne
        -socjologia
    e) ukończone studia wyższe magisterskie na kierunkach:
        -pedagogika
        -psychologia
        -politologia
        -socjologia
         w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 maja 2004r
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni z praw publicznych,
4) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie oraz  za przestępstwa skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego

2.Wymagania dodatkowe:
   1) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,
  2) samodzielność, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
  3) prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych
 4) doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem
 5) umiejętność interpretowania i zastosowania przepisów
    a) Ustawy o pomocy społecznej,
    b) Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
    c) Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
    d) Kodeksu postępowania administracyjnego
6) znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office i wykorzystania Internetu

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
   1) organizowanie i prowadzenie pracy socjalnej wykorzystaniem dostępnych narzędzi pracy socjalnej,
   2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania świadczeń,
   3) udzielanie informacji, pomocy i poradnictwa dla osób w zakresie rozwiązywania problemów będących przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
   4) pomoc w uzyskaniu poradnictwa dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
  5) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, a w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa,
 6) współdziałanie z pracownikami socjalnymi, specjalistami oraz instytucjami  i organizacjami, w tym w realizacji programów, projektów oraz wydawanie wniosków i skierowań w zakresie przyznawania świadczeń,
7) przygotowywanie indywidualnych planów pomocy,
8) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
9) inicjowanie różnorodnych form pomocy, a w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających na zmieniające się potrzeby społeczne,
10) realizacja zadań ramach procedury „ Niebieska Karta” w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie, udział w powoływaniu zespołów roboczych i realizacja planów pomocowych rodzinie,
11) sporządzenie wymaganej dokumentacji w celu umieszczenia klienta w Domu Pomocy Społecznej,
12) zbieranie niezbędnej dokumentacji w sprawie przyznania pomocy w formie usług specjalistycznych oraz systematyczne wizyty w tych środowiskach,
13) realizacja zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, a w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wywiadów na potrzeby przyznania różnych świadczeń z zakresu działalności Ośrodka,
14) udzielanie osobom i rodzinom informacji w sprawach pomocy społecznej, organizacji pracy ośrodka pomocy społecznej oraz prawach, uprawnieniach i instytucjach właściwych do załatwienia sprawy osoby zgłaszającej się do Ośrodka,
15) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w przypadku nagłym, zagrażającym zdrowiu lub życiu osoby/rodziny,
16) sporządzanie sprawozdań oraz innych zestawień dotyczących realizowanych zadań,
17) udzielanie pomocy środowiskom poszkodowanym wskutek klęsk żywiołowych i wypadków losowych
18) udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym zmierzającej do poprawy ich sytuacji życiowej
19) bieżące dokumentowanie wykonywanych działań w zakresie pracy socjalnej w programie OPIEKA,
20) wykonywanie zastępstwa służbowego w czasie nieobecności pracowników socjalnych
21) przygotowanie i przekazanie dokumentacji spraw zakończonych do składnicy akt,
22) współdziałanie z innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku pracy,
23) bieżąca aktualizacja wiedzy, podnoszenie kwalifikacji, zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy,
24) angażowanie się w działania Ośrodka w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadań statutowych i strategicznych
25) inicjowanie działań integracyjnych na rzecz środowiska lokalnego,
26) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy ukierunkowanych na podniesienie jakości życia, zapobieganiu marginalizacji życia osób, rodzin i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym,
27) prowadzenie innych zadań zleconych przez kierownika związanych z działalnością Ośrodka.

4.Wymagane dokumenty:
   1) list motywacyjny,
   2) życiorys-curriculum vitae, z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej
   3) kserokopie świadectw pracy
   4) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
   5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
   6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach
   7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającego na pracę na wskazanym stanowisku,
9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
10) oświadczenie o treści : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych.
11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia określonego w § 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych,
12) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

5. Informacja o warunkach pracy:
  1) miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie
                                Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo
  2) praca w środowisku,
  3) bezpośredni kontakt z klientem,
  4) praca biurowa z obsługą komputera,
  5) wynagrodzenie za pracę zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie

6. Terminy i miejsce składania dokumentów:
  1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, Rosówek 16 72-001 Kołbaskowo z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od godziny 7.30 do godziny 15.30, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub na adres poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 15 marca 2021roku.
  2)  Dokumenty aplikacyjne , które wpłyną po wyżej określonym terminie ( ważna data wpływu do Ośrodka, data stempla pocztowego w przypadku wysłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r Prawo pocztowe lub data wpływu na adres poczty elektronicznej oraz niekompletne) nie będą rozpatrywane.
  3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.gops.kolbaskowo.pl

7.Informacja dot. dokumentów aplikacyjnych:
   1. dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych,
   2. dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 1 miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru; po tym terminie dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu  798 937 485


Kołbaskowo, dnia 4 marca 2021rokuINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE(RODO)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie z siedzibą: Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo, reprezentowany przez Kierownika Ośrodka, działającego z upoważnienia Wójt Gminy Kołbaskowo, tel. 91 311 95 92, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan* skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
4. Podane  dane będą przetwarzane na podstawie: art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. z 2019r. poz.1040 z późn.zm.), ustawy o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1282) w związku z art. art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , a także Pana/Pani  zgody na przetwarzanie danych osobowych,
5.  Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pana/Pani na przetwarzanie
6. Do czasu wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę, dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres: przeprowadzenia rekrutacji lub
odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenie przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Pin It

Bądź na bieżąco