(Ogłoszenie nr 5/ZWiK/2020 z dnia 20 listopada 2020 r.)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie poszukuje osoby do pracy na stanowisku ds. technicznych


Czym będziesz się zajmować
- wydawaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
- uzgadnianiem dokumentacji projektowych
- sprawozdawczością w zakresie działalności Zakładu

Kogo poszukujemy
(wymagania niezbędne)

- obywatelstwo polskie
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe
- wykształcenie wyższe techniczne w zakresie inżynierii środowiska, urządzeń sanitarnych
- znajomość i umiejętność stosowania przepisów w zakresie prawa budowlanego oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
- umiejętność biegłej obsługi komputera – znajomość MS Office

(wymagania dodatkowe)
- mile widziane doświadczenie zawodowe przy realizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przy eksploatacji ujęć wody i oczyszczaniu ścieków
- znajomość obsługi oprogramowania typu AutoCAD
- umiejętność współpracy w zespole i organizacji pracy własnej
- odpowiedzialność, wysoka kultura osobista
- brak przeciwskazań do pracy w terenie
- prawo jazdy kat. B

Co oferujemy

- stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
- szkolenia na najwyższym poziomie i możliwość rozwoju kompetencji zawodowych
- przyjazną atmosferę i wsparcie zespołu
- bogaty pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku)
- dodatek stażowy od 5 % do 20 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)

Warunki pracy
- praca na pełny etat
- praca przy monitorze komputerowym

Dostępność
nasz Zakład jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek czy niepełnosprawność
jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%


Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

- CV
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
 i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej: RODO)

Aplikuj do 4 grudnia 2020 r.
Dokumenty aplikacyjne możesz wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie pok. 49 w godz. od 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres Zakładu: Rosówek 16; 72-001 Kołbaskowo w terminie do 4 grudnia 2020 r.
Jeśli spełnisz wymagania formalne zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną.
Wynik naboru umieścimy na stronie http://bip.zwik.kolbaskowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu.


Przetwarzanie danych osobowych
DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Kołbaskowie z siedzibą w Rosówku 16, 72-001 Kołbaskowo. Z administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem 91 312 49 20 lub pisemnie na adres naszej siedziby.
Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby. Z inspektorem możesz się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Wymóg podania danych

Kategorie danych osobowych w postaci: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowej pracy, karalność, są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej: RODO), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) w związku z art. 221§ 1 Kodeksu Pracy oraz art. 6  ustawy
o pracownikach samorządowych, a pozostałe dane jeżeli zostaną zamieszczone
w dokumentacji aplikacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia czyli zgody.

Cel i podstawy przetwarzania

Dane osobowe w zakresie określonym przepisami prawa będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko. Natomiast inne dane osobowe na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Dane w postaci imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania po zakończeniu procesu rekrutacji ze względu na ciążącym na nas obowiązku prawnym zostaną opublikowane na stronie BIP Zakładu.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez 5 lat od zakończenia procesu naboru.

Odbiorcy danych

Do czasu rozstrzygnięcia naboru i zawarcia umowy o pracę, dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.

Uprawnienia

Masz prawo do:
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
ograniczenia przetwarzania danych osobowych
wycofania zgody w odniesieniu do danych innych niż wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych
wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa