zawieszenie zajęć

Aktualizacja17.03.2020

Dyżury w GOWR zawieszone do odwołania

W związku z zamknięciem szkoły w Przecławiu, gdzie mieści się Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny, oraz opierając się na rekomendacjach Ministerstwa Sprawiedliwości, które zaleca ograniczenie liczby bezpośrednich spotkań zarówno z beneficjentami pomocy, jak i kadrą, informujemy, że dyżury osobiste GOWR zostaną zawieszone do odwołania. Beneficjentom, którzy w trakcie trwania kwarantanny będą potrzebowali wsparcia proponujemy pomoc telefoniczną pod numerem: 663 606 609. Wskazany numer telefonu to całodobowa infolinia Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie. Dyżurni infolinii zostali poinformowani, że w razie zgłoszenia się beneficjenta Gminy Kołbaskowo po wsparcie, taka osoba zostanie przekierowana do odpowiedniego specjalisty GOWR w celu udzielenia pomocy telefonicznej.

-

Zmieniają się zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy i porad prawnych. Szczegóły w linkach niżej:

Funkcjonowanie Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach od 13.03.2020

Zmieniają się zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Policach - od 16.03.2020

Wyłączenie bezpośredniej obsługi w PUP od 17 marca 2020

Zawieszenie udzielania bezpośrednich porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej


Także KRUS zmienia funkcjonowanie:

KRUS - ogranicz wizyty, zalecany kontakt telefoniczny i mailowy


Dodany załącznik: Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego

 

 

12.03.2020

Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie:
- zawieszenia działalności w placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej;
- zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa zachodniopomorskiego

Dokumenty znajdują się w załączeniu pod artykułem.

 

Uwaga! Kasa Urzędu Gminy i ZWIK zostaje zamknięta od dnia 13 marca do odwołania. Także przyjmowanie interesantów w Urzędzie zostaje ograniczone do telefonicznego i mailowego załatwiania spraw. Szczegóły:

Komunikat w sprawie pracy kasy i załatwiania spraw Urzędzie Gminy Kołbaskowo

 

------

11. 03.2020

W związku z zagrożeniem związanym z  rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i po przeanalizowaniu najnowszych informacji i decyzji Premiera Mateusza Morawieckiego, kierując się troską o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Kołbaskowo oraz osób odwiedzających teren gminy, Wójt Gminy Kołbaskowo podjęła decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych od dnia 12 marca do dnia 25 marca.  


Ze względu na to, że część rodziców może mieć problem ze zorganizowaniem opieki nad dzieckiem z dnia na dzień, w dniach 12-13 marca placówki będą otwarte, nie będą jednak prowadzone działania edukacyjne, a jedynie opiekuńcze.

Apelujemy do rodziców, aby dzieci, które nie będą uczęszczały do placówek oświatowych, ze względów bezpieczeństwa nie przebywały w miejscach publicznych oraz terenach otwartych i pozostały w domach.

Podjęto także decyzję o zamknięciu wszystkich placówek kultury działających na terenie gminy Kołbaskowo od dnia 11 marca do dnia 25 marca.

Odwołano wszystkie wydarzenia sportowe i artystyczne, również te niebędące imprezami masowymi i zgromadzeniami od dnia 11 marca do dnia 31 marca 2020 r.

Wójt Gminy Kołbaskowo zawraca się z prośbą do mieszkańców, aby ograniczyli załatwianie spraw administracyjnych bezpośrednio w urzędzie gminy i jednostkach podległych. Wójt zachęca, by korzystać z dostępnych, elektronicznych narzędzi załatwiania spraw, jak choćby Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Jeśli nie ma konieczności osobistego załatwienia sprawy, możliwe jest skorzystanie z elektronicznej formy płatności
lub kontaktu z pracownikami urzędu telefonicznie.

Podjęte działania mają charakter prewencyjny i profilaktyczny i mają na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się koronawirusa.
Należy zachować spokój i zdrowy rozsądek, przestrzegać podstawowych środków ostrożności oraz nie lekceważyć zagrożenia i ściśle przestrzegać zaleceń i procedur.
Jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek wątpliwości co do zasad postępowania powinien skontaktować się z bezpłatną infolinią NFZ 800-190-590.

 

BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA potrzebujących pomocy, samotnych seniorów:

Pomoc dla samotnych seniorów - ważna informacja w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2Sytuacja jest stale monitorowana. Jeśli pojawią się dalsze zalecenia bądź wskazania dotyczące kolejnych tygodni funkcjonowania instytucji i organizowania wydarzeń, na stronie gminy Kołbaskowo www.kolbaskowo.pl oraz na profilu gminnym na Facebooku, na bieżąco będą publikowane informacje.

 

 

W załączeniu Kominukat Wojewody Zachodniopomorskiego oraz informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej. Treść informacji MEN także niżej:

 

Warszawa, 11 marca 2020 roku
 
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.  

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:  
- poradni psychologiczno-pedagogicznych;
- specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
- młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
- przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
- szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
- szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,


- zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie; 
- 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
- od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół; poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
- od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
- poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
- możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
- w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
- uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
- od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
- śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

- ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
- zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
- jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
- przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
- rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
- śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu
,

- pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
- przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
- odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
- przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.


Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

- dziennik elektroniczny;
- strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
- mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Pin It

Bądź na bieżąco