herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn.18.09.2017 r.


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 14 ust. 3 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327) zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień  25 września  2017 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV sesji,
c) zatwierdzenie porządku dziennego,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) odpowiedzi na interpelacje.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2017 r. i zmiany uchwały Nr XXVI/263/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2017 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/264/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2017-2029.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/329/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne na odcinku o dł. ok. 1,5 km od skrzyżowania z droga krajową Nr 13”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Czersk.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kołbaskowo wspólnie z Powiatem Polickim do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje-Przecław w miejscowości Przecław”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę numer 92/4, obręb Kamieniec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej (obręb Kołbaskowo).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej (obręb Kamieniec).
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Kamieńcu numer 6A, stanowiącym własność Gminy Kołbaskowo i warunków udzielania bonifikat.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 102/2 obręb Kołbaskowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew., 199/38 obręb Kołbaskowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 140, obręb Warzymice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej działki o nr ew. 127, 128, 137/1 obręb Warzymice.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek o nr ew. 271/2, 271/3, 271/5, 271/6, 271/7, 271/8, 271/9, 271/16, 271/17, 271/18, 271/19 obręb Barnisław na okres 3 lat.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Gminy Kołbaskowo w I półroczu 2017 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo i Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/187/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVI/176/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Kołbaskowo.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVIII/209/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, granic ich obwodów w Gminie Kołbaskowo oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
21. Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za II kwartał 2017 r.
22. Interpelacje i zapytania.
23. Wolne wnioski.
24. Zakończenie obrad.      

            

                                                           

     
                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                       Zbigniew Szczuplak
 

Pin It

Bądź na bieżąco