Kołbaskowo, 21 lipca 2016 r.


 

Zapytanie ofertowe


Wójt Gminy Kołbaskowo zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2015.2164) zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej pn. „Dożynki Gminne” w Kołbaskowie w dniu 27 sierpnia 2016 r.

I. Organizator
Gmina Kołbaskowo
Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo
NIP: 851-290-83-33

II. Zakres usługi
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi gastronomicznej podczas imprezy plenerowej pn. „Dożynki Gminne” w Kołbaskowie w dniu 27 sierpnia 2016 r.
Usługa gastronomiczna obejmuje:
1. przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla (m.in. kaszanka, karkówka, szaszłyk, pierś z  kurczaka, itp.) – prosimy o przedstawienie dostępnych ofert,
2. sprzedaż zupy,
3. sprzedaż lodów,
4. dystrybucję piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia administracyjnego w formie decyzji Wójta Gminy Kołbaskowo) w kubkach plastikowych o pojemności nie mniejszej niż 0,4 l,
5. sprzedaż napojów bezalkoholowych, kawy, herbaty,
6. zapewnienie minimum dwóch punktów sprzedaży,
7. zapewnienie minimum100 miejsc siedzących pod zadaszeniem,
8. przygotowanie 50 bonów na posiłek do bezpłatnej dystrybucji wśród uczestników wskazanych przez Organizatora,
9. zabezpieczenie utrzymania czystości na zajmowanym terenie w trakcie trwania imprezy oraz po jej zakończeniu.

Organizator wyznacza cenę maksymalną dla poszczególnych potraw i produktów:
kiełbasa  min. 100 g z bułką – 5,00 zł,
kaszanka min. 120 g z bułką – 6,00 zł,
szaszłyk min. 250 g.  z bułką – 12,00 zł,
karkówka min. 200 g z bułką – 11,00 zł,
filet z kurczaka min. 200 g – 10,00 zł,
zupa – 5,00 zł,
piwo 0,4 l - 4,00 zł.
Gramatura potraw podana jest przed obróbką termiczną.

III. Postanowienia ogólne
1. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
2. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ustawienia stoisk do sprzedaży piwa i gastronomii w  uzgodnieniu z Organizatorem.
4. Na dystrybucję piwa wybrany w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego Wykonawca otrzyma od Organizatora wyłączność.
5. Organizator zapewnia przyłącze zasilające energii elektrycznej na własny koszt, natomiast Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie okablowanie do miejsca
z urządzeniami elektrycznymi (przewody odpowiadające wymogom BHP).

IV. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do występowania w obrocie gospodarczym w zakresie objętym ofertą,
2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym właściwe wykonanie usług będących przedmiotem oferty i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej płynność świadczenia usługi,
4. posiadają doświadczenie w organizacji usług gastronomicznych na min. dwóch imprezach plenerowych dla min. 200 osób.
V. Sposób przygotowania oferty
Złożona oferta powinna zawierać:
1. załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
3. proponowane menu z uwzględnieniem wszystkich pozycji wskazanych w zapytaniu ofertowym w pkt II Zakres usługi - proszę o przedstawienie dostępnych potraw,
4. wykaz min. dwóch imprez plenerowych dla min. 200 osób (nazwa imprezy, miejsce, termin), na których Wykonawca organizował stoiska gastronomiczne.

VI. Kryteria oceny ofert
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Organizatora, który dokona wyboru oferty najlepiej służącej realizacji usługi. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane pod uwagę będą następujące kryteria oceny: opłata za udostępnienie miejsca, atrakcyjność proponowanego menu pod względem ceny i różnorodności, doświadczenie w organizacji usług gastronomicznych.

VII. Termin i miejsce składnia ofert
Oferty w wersji papierowej należy:
składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106,
72-001 Kołbaskowo,
przesłać na adres Urząd Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo
w terminie od 22 lipca 2016 r. do 12 sierpnia 2016 r. do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie zatytułowanej Oferta na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej „Dożynki Gminne” w Kołbaskowie  (liczy się data i godzina wpływu oferty do Organizatora).

VIII. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do:
1. negocjacji z Wykonawcą co do zakresu usługi oraz ceny,
2. uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia,
3. unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny, przy czym informacja na ten temat zostanie umieszczona na stronie internetowej www.bip.kolbaskowo.pl i przekazana Wykonawcom, którzy złożyli Ofertę.
 

 

Wójt
Małgorzata Schwarz

 

Uwaga! Aktualizacja załącznika nr 1.

Pin It

Bądź na bieżąco