OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO
z dnia  24 lipca 2015 r.

 


Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje:
Wójt Gminy Kołbaskowo przystąpił do opracowywania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kołbaskowo wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kołbaskowo opracowywany jest w ramach projektu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego pn. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i ma na celu m.in. wytyczenie kierunków działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz efektywnego zarządzania energią na terenie Gminy Kołbaskowo, co przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych.


W związku z powyższym, osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów oraz innych dokumentów zebranych w przedmiotowej sprawie (stanowiska innych organów, jeżeli są dostępne) w terminie od dnia 30.07.2015 r. do dnia 19.08.2015 r.:
1. w Urzędzie Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, pok. nr 1  w godz. 8.00 do 15.00,
2. na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kołbaskowo  w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.kolbaskowo.pl/.
Uwagi i wnioski na formularzu konsultacji do ww. dokumentów można składać w terminie 21 dni, tj. od 30.07.2015 r. do 19.08.2015 r.:
- w formie pisemnej na adres Wykonawcy, tj. ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole, fax. (77)44 26 695, lub na adres: Urząd Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106,
- ustnie do protokołu w ww. siedzibie UG Kołbaskowo, pok. nr 1,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub Urzędu Gminy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kołbaskowo.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

                                                                                          

    Wójt  Gminy Kołbaskowo

Pin It

Bądź na bieżąco