Gmina Kołbaskowo przyjmuje standardy współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi przygotowane w ramach realizacji projektu "DOJRZAŁE PARTNERSTWO. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania" jako obowiązujące standardy we wzajemnej współpracy gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi.Zaakceptowane przez gminę standardy współpracy z organizacjami pozarządowymi umieszczone są na stronie internetowej gminy Kołbaskowo.

 

"Standardy współpracy gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi są rezultatem realizacji projektu "DOJRZAŁE PARTNERSTWO. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Standardy współpracy administracji publicznej w Gminie Kołbaskowo
z organizacjami pozarządowymi

Preambuła

Uznając współpracę pomiędzy administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi za ważny czynnik sprawczy rozwoju gminy i społeczeństwa obywatelskiego,

Uznając zasady współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową sformułowane w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Świadomi potencjału organizacji pozarządowych w zakresie realizacji wielu zadań publicznych, istotnych części składowych polityk publicznych    ,

Przekonani o rolach i znaczeniu organizacji pozarządowych dla rozwoju gminy i życia jej mieszkańców przyjmujemy poniższe standardy współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Standardy
1 Samorząd i organizacje pozarządowe informują się wzajemnie o wszelkich danych oraz działaniach mających wpływ na kształt i wdrażanie polityk publicznych
2 Samorząd oraz organizacje pozarządowe współpracują przy wdrażaniu polityk publicznych, które mają kluczowe znaczenie dla mieszkańców oraz mieszczą się w domenach statutowej działalności i zainteresowania organizacji pozarządowych
3 Główną formą udziału organizacji pozarządowych w ich współpracy z samorządem przy wdrażaniu polityk publicznych jest głównie realizacja przez nie określonego zakresu usług publicznych.
4 W celu określenia zakresu usług publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz w celu realizacji innych form wdrażania polityk publicznych uczestniczą one w tworzeniu głównych dokumentów określających te polityki.
5 Dla sprawnego i efektywnego wdrażania polityk publicznych samorząd i organizacje pozarządowe wspólnie określają ramy i formy ich współpracy w tym zakresie.
6 W celu prawidłowej realizacji zasad, celów i standardów współpracy samorządu Gminy
z organizacjami pozarządowymi, w tym wzajemnego informowania się obu stron o planach, zamierzeniach i kierunkach działań, Wójt powołuje pełnomocnika Wójta do spraw organizacji pozarządowych oraz zapewnia obsługę administracyjną dla realizacji przyjętego zadania.
7 Za utrzymywanie kontraktu z gminą odpowiedzialne są osoby uprawnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub inne osoby upoważnione do działania w jej imieniu. W przypadku innych zorganizowanych grup mieszkańców za utrzymywanie kontaktu z gminą odpowiedzialni są upoważnieni przedstawiciele tych grup.
8 Przekazywane informacje sporządzane są w sposób czytelny i zrozumiały dla adresatów (odbiorców).
9 Stosowane są takie formy i instrumenty komunikacji, które gwarantują przekaz informacji
i potwierdzenie ich odbioru. Wymiana informacji odbywa się kanałami preferowanymi przez organizacje.
10 System dystrybucji informacji zapewnia powszechny, równy, efektywny i tani dostęp do niej oraz daje możliwość kolportowania informacji przez wszystkie zainteresowane podmioty, głównie samorząd, organizacje pozarządowe i grupy mieszkańców.
11 Przekazywanie informacji następuje w terminie umożliwiającym adresatom zapoznanie się
z nimi oraz właściwe skorzystanie z informacji.
12 Samorząd Gminy nadaje konsultacjom rangę stałej formy partycypacji społecznej
13 Samorząd Gminy w konsultacji z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi przyjmuje zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych
14 Wójt Gminy zapewnia obsługę administracyjną niezbędną dla organizacji konsultacji społecznych
15 Samorząd Gminy deklaruje wolę ustanowienia szerokiego spektrum spraw, które będą poddawane konsultacjom społecznych
16 Samorząd Gminy dba o zapewnienie jak najlepszych warunków dla przeprowadzania konsultacji społecznych oraz o udział w nich jak najszerszego grona podmiotów, zwłaszcza zaś mieszkańców i organizacji pozarządowych
17 Samorząd Gminy deklaruje wolę edukowania i szerokiego informowania mieszkańców, organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych o problematyce konsultacji społecznych w celu zwiększenia ich efektywności oraz wytworzenia subiektywnego odczucia u uczestników konsultacji, ich współudziału w decydowaniu o sprawach ważnych dla gminy.
18 W celu usprawnienia realizacji zaplanowanych w procesie konsultacji działań i czynności oraz dla oceny stopnia realizacji przyjętych dla konsultacji założeń i celów zostanie przeprowadzony monitoring i ewaluacja systemu konsultacji.
19 Samorząd Gminy informuje opinię publiczną o wszystkich zgłoszonych w toku konsultacji opiniach oraz stanowisku, jakie wobec nich zajął, uzasadniając je w przypadku ich odrzucenia.

Pin It

Bądź na bieżąco