Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy” to stowarzyszenie obejmujące swoim obszarem działania gminy Dobra, Police, Nowe Warpno i Kołbaskowo, które powstało w oparciu o Oś 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Działalność LGD polega na umożliwieniu mieszkańcom wspomnianego obszaru realizacji operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. LSR to dokument opracowany przez lokalną społeczność wiejską wskazujący kierunki działania, które mogą zdynamizować rozwój obszaru. Realizacja LSR powinna przyczyniać się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy. LGD pomaga beneficjentom w przygotowaniu projektów poprzez nieodpłatne szkolenia i spotkania informacyjne.

W ramach realizacji LSR LGD Dobre Gminy ogłasza nabory wniosków w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”.

 

Realizacja działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” ma na celu tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielanie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług. Działanie ma przyczyniać się do tworzenia pozarolniczych źródeł dochodów w gospodarstwach i powstawania miejsc pracy poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Beneficjentem działania może być osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Poza tym beneficjent musi mieszkać, lub realizować operację na terenie objętym lokalną strategią rozwoju, w ramach której ubiega się o finansowanie operacji. Dofinansowania udziela się dla działalności w zakresie usług dla gospodarstw rolnych, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, usług turystycznych i związanych ze sportem, rekreacją, wypoczynkiem. Pomoc na formę zwrotu maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych operacji. Wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć 100 000 zł.

Realizacja działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia. Beneficjentem może być osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro. Podmioty te muszą mieć siedzibę lub realizować operację na terenie objętym LSR. Pomoc może być przyznana jeżeli operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym, biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji i w okresie ostatnich dwóch lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości”. Dofinansowanie ma formę zwrotu 50% kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalna wysokość udzielonej jednemu beneficjentowi pomocy nie może przekroczyć 300 000 zł.

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich dzięki wsparciu inwestycyjnemu przyznawanemu na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej. Beneficjentem działania może być gmina, instytucja kultury, dla której jednostką organizacyjną jest JST, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego. Pomoc w formie refundacji 80% kosztów kwalifikowanych może być przyznana z tytułu inwestycji w zakresie: budowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje sportowe, rekreacyjne, kulturalne, kształtowania obszaru przestrzeni publicznej, budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury turystycznej, sportowej, społeczno – kulturalnej, itp. Maksymalna wysokość refundacji może wynieść 500 000 zł.

Małe projekty natomiast to działania przyczyniające się do poprawy jakości życia mieszkańców lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD. Beneficjentami projektów mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie objętym LSR lub wykonujące swoją działalność na tym obszarze, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej tj związki wyznaniowe lub kościoły, czy fundacje lub stowarzyszenia. Wnioski można składać na działania w zakresie: podnoszenia świadomości i jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR albo poprzez udostępnianie dostępu do Internetu, organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych, kultywowanie miejscowych tradycji czy budowę małej infrastruktury turystycznej lub tras rowerowych. Pomoc ma formę refundacji 70% kosztów kwalifikowanych i nie może przekroczyć 25 tys. zł.

LGD „Dobre Gminy” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju będzie ogłaszać nabory wniosków na opisane działania w pierwszym półroczu 2011. Ogłoszenia o naborze będą zamieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia www.lgd.wdobrej.pl

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych na temat wdrażania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkania odbędą się 19 kwietnia 2011 w Dobrej, 20 kwietnia w Kołbaskowie, 21.04 w Policach i 22 kwietnia w Nowym Warpnie. Szczegółowych informacji udziela biuro LDG „Dobre Gminy” w Dobrej przy ul. Granicznej 31 lub telefonicznie pod numerem telefonu 91 311 36 21. zapraszamy również do odwiedzania strony internetowej www.lgd.wdobrej.pl