Ogłoszenie Wójta Gminy o naborze wniosków na rok 2015
 

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Kołbaskowo realizując założenia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kołbaskowo” ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2015 roku.

        Termin składania wniosków: do 30 grudnia 2014 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 105

Urząd jest czynny w godzinach:  poniedziałek 8.00-17.00, wtorek, środa, czwartek, piątek 8.00-15.00.

Formularz wniosku jest dostępny na stanowisku Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kołbaskowo, w sekretariacie urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kołbaskowo: www.bip.kolbaskowo.pl w zakładce AZBESTI/2014.

W związku z faktem, iż Gmina Kołbaskowo zamierza ubiegać się o pozyskanie środków  z WFOŚiGW w Szczecinie  na realizację tego przedsięwzięcia, niezbędne jest wcześniejsze określenie listy wnioskodawców, ilości wyrobów azbestowych oraz szacunkowych kosztów realizacji zadania. Sposób realizacji wniosków będzie jednak uzależniony od wielkości pozyskanego przez Gminę na 2015 rok dofinansowania.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Kołbaskowo, a także wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie,  przedstawiciele kościoła. W ramach zadania planuje się pokryć w całości koszty związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem  pokryć dachowych z eternitu oraz  usunięciem materiałów zawierających azbest składowanych na posesjach.

Odbioru, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma wybrana przez Wójta Gminy  w trybie zapytania ofertowego bądź przetargu.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Kołbaskowo można uzyskać pod nr tel.: 91 311 95 10 wew. 34.
 

Pin It
Załączniki:
Download this file (Ogloszenie-Wojta.pdf)Ogloszenie-Wojta.pdf

Bądź na bieżąco