Apel do mieszkańców Gminy Kołbaskowo!
          

W związku z nadejściem okresu zimowego i możliwością wystąpienia obfitych opadów śniegu przypominam wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości, o obowiązku uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, a także z dróg osiedlowych i parkingów – zgodnie  z art. 5, ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.  poz. 391)

„4)uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”

Jednocześnie przypominam o konieczności odśnieżania dachów oraz usuwania sopli lodowych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.  
Niedopełnienie przez właścicieli ww. obowiązków podlegać może karze grzywny zgodnie  z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

 

WÓJT

  Małgorzata SCHWARZ 

dnia 20.11.3013r

Pin It

Bądź na bieżąco