Oczekiwania rodzin co do leczenia odwykowego

Oczekiwania rodziny, że ich członek, który nadużywa alkoholu zostanie zabrany i wyleczony nawet wbrew jego woli są jak najbardziej zrozumiałe jednak z wielu przyczyn nie mogą zostać w tak prosty sposób spełnione. Nie oznacza to jednak, że rodzina taka jest całkowicie bezradna. Moje wieloletnie doświadczenia w tej dziedzinie mówią, że nie wystarczy tylko napisanie wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i oczekiwanie, ale może to być działanie, od którego wszystko może się zacząć. W rozwiązywaniu tego problemu konieczne jest wykonanie kilku działań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale też pewne działania powinna podjąć rodzina. Rodzina pisząc wniosek może w nim ująć:

1. Sposób w jaki osoba najbliższa pije alkohol (np. ciągi, które trwają 2-3 dni z przerwami tygodniowymi. Pije alkohol jak tylko zarobi jakieś pieniądze i pije dotąd aż się one skończą. Codziennie musi wypić kilka piw itp.).

2. Kiedy zauważono, że jest to problem i czym się wtedy on objawiał (np. mąż po ślubie pił okazjonalnie, później pił w weekendy i czynił to coraz częściej, a później pił alkohol coraz częściej w tygodniu itp.).

3. Czy miał jakieś problemy związane z piciem alkoholu(np. zwolniono go z pracy, uczestniczył w bójkach, komuś naubliżał, prowadził samochód w stanie nietrzeźwym i spowodował kolizję, wypadek czy zatrzymano u prawo jazdy, pobyty w izbach wytrzeźwień itp.).

4. Czy osoba nadużywająca alkoholu podejmowała już leczenie odwykowe, chodziła na spotkania grupy Anonimowych Alkoholików, miała wszyty esperal, robiła zastrzyk itp.

5. Wpływ nadużywania alkoholu na życie rodzinne (np. przemoc, interwencje policji, zachowania obsceniczne, przepijanie wypłaty, wykradanie z mieszkania rzeczy czy pieniędzy, zakłócanie ciszy nocnej itp.). Czy osoba nadużywająca alkoholu składała już przyrzeczenia, że zaprzestanie picia.

6. Sąsiedzi, znajomi, którzy byli świadkami w/w zachowań.

Zrozumiałym jest, że może być niemożliwym ujęcie wszystkich w/w punktów, ale czym więcej zostanie dostarczonych informacji tym lepiej.

 

Co w tym zakresie może uczynić

Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Postępowanie w tym zakresie wyznacza rozdział drugi(postępowanie wobec osób nadużywających alkoholu) ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości. Pełny tekst tego rozdziału zamieszczam w załączniku natomiast tutaj chcę skupić się na tym co to oznacza w praktyce. W tym wypadku szczególnie ważny jest art. 24, który mówi: „Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego”.

W praktyce oznacza to ,że na GKRPA spoczywa obowiązek zebrania dowodów, które świadczą, że osoba nadużywająca alkoholu może być od niego uzależniona, gdyż w myśl istniejących regulacji prawnych w tym zakresie o uzależnienie od alkoholu mogą orzec biegli, a w tym wypadku są to psychiatra i psycholog. Problemy zaczynają się wtedy kiedy osoba nadużywająca alkoholu nie stawia się na badanie biegłych, gdyż wtedy trzeba uzyskać od sądu postanowienie o doprowadzeniu na badanie biegłych przez policję. Dopiero po orzeczeniu przez biegłych orzeczenia o uzależnieniu ma zastosowanie art. 26, który mówi: „1. Osoby, o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. 2. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym. 3. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.

Sąd orzekając o obowiązku leczenia odwykowego(w myśl ustawy może on trwać do dwóch lat) może ustanowić nadzór kuratora, co często czyni. Art. 32. 1.Ustawy mówi: „ Sąd wzywa osobę, w stosunku do której orzeczony został prawomocnie obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, do stawienia się dobrowolnie w oznaczonym dniu we wskazanym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu poddania się leczeniu, z zagrożeniem zastosowania przymusu w wypadku uchylania się od wykonania tego obowiązku”. W praktyce oznacza to doprowadzenie do tego zakładu przez policję. Trzeba też wiedzieć, że tzw. „przymus” nałożony jest na osobę a nie zakład leczenia odwykowego, osoba taka jest traktowana jak każdy inny pacjent. W praktyce oznacza to, że nie jest on zamykany i wbrew swojej woli poddawany leczeniu, a tak samo jak od innych pacjentów oczekuje się od nich zgody na leczenie. Trzeba wiedzieć, że nie jest to działanie przeciwko rodzinie uzależnionego, a dzieje się tak dlatego, że uzależnienie od alkoholu leczone jest przede wszystkim przy pomocy psychoterapii, a podstawowym gwarantem skuteczności psychoterapii jest współuczestniczenie w niej samego pacjenta i tutaj innej możliwości nie ma.

Co może w tej sprawie zrobić rodzina

Należało by postawić pytanie: Czy rodzina osoby uzależnionej wobec alkoholu jest całkowicie bezradna wobec jego zachowań ? według mnie rodzina takiej osoby może sporo zrobić tylko konieczna jest zmiana myślenia o tym problemie oraz postępowania wobec takiej osoby. Rodziny mogą zapoznać się z moim artykułem pt. „Pojęcie alkoholizmu i związane z tym zaburzenia osób najbliższych”. Przy pomocy tego artykułu mogą rozpoznać czy bliska osoba pije ryzykownie, szkodliwie, okazjonalnie się upija czy jest to już uzależnienie. Rodzina może rozpoznać jaki wpływ uzależnienie ma na nich. Żony mogą spróbować rozpoznać u siebie symptomy współuzaleznienia. Dalsza część artykułu poświęcona jest wpływowi uzależnienia na dzieci w ich dzieciństwie ale też w dorosłym życiu, osobiście uważam, że temu zagadnieniu poświęca się za mało troski i czasu. Na terenie naszej Gminy rodziny z problemem alkoholowym mogą skorzystać z porady w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

W Przecławiu w Przychodni SALUS Przecław 58 czynny w każdy drugi i trzeci czwartek miesiąca w godzinach od 9.00 do 12.00.

W Kołbaskowie w świetlicy wiejskiej Kołbaskowo 86 czynny w każdy pierwszy i ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 9.00 do 12.00.

Mogą skorzystać z porady w Rodzinnym Ośrodku Wspierania Rodziny w Przecławiu w Przychodni SALUS Przecław 58 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-18.00.

Rodziny, które zapoznały się z moim artykułem pt. „W jaki sposób osobę uzależnioną można motywować do leczenia” i chcą przeprowadzić interwencje zgodnie z tą procedurą zapraszam do kontaktu ze mną poprzez Anielę Szerszeń nr tel. 91 311 95 21.

Moje doświadczenia mówią też, że rodziny dość często szukają pomocy nie tyle z powodu nadużywania alkoholu przez osobę najbliższą co z powodu doznawanej ze strony osoby uzależnionej przemocy. Rodziny często czynią to z nadzieją, że skoro w stanie nietrzeźwym się znęca to kiedy przestanie pić to przestanie też się znęcać. Badania w tym zakresie i doświadczenia specjalistów (m.in. moje) mówią, że to bardziej złożone i nie ma tu tak prostej zależności, ale o tym mogę napisać w następnym artykule.

Sławomir Budner autor jest psychologiem i socjologiem pracuje w Sekcji Terapii i Profilaktyki Działu Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie zajmuje się terapią indywidualną, terapia par i grupową jest certyfikowanym specjalistą przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest też członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołbaskowie.

 

 

Załączniki
Download this file (USTAWA II.doc)USTAWA II.doc