Wójt Gminy Kołbaskowo informuje o trwającym konkursie “Sołtys roku 2013”. Kandydaturę sołtysa należy zgłosić do dnia 7 czerwca do godziny 10.00. w Urzędzie Gminy w pokoju nr 18. Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Czytaj więcej...

Najbliższe posiedzenie GKRPA odbędzie się w dniu 06.06.2013 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Kołbaskowo pok. Nr 8

W dniu 23 maja 2013 roku w Szkole Podstawowej w Będargowie odbyła się IX już edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że na sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 20 maja 2013 roku uchwała zostały zmienione zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami oraz zmieniono wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Czytaj więcej...

W związku z powyższym zwracam się z apelem do mieszkańców osiedli w Przecławiu i Warzymicach, a także ich zarządców o przekazywanie straży gminnej informacji o pojazdach, które mogą spełniać kryteria opisane w art.50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Podejmowane przez nas działania mają na celu usunięcie takich pojazdów z dróg wewnętrznych, które są uciążliwe z powodu długotrwałego parkowania.

Czytaj więcej...

Informacja o doraźnej zmianie funkcjonowania Straży Gminnej w dniu 24 maja 2013.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, iż w dniu 24 maja 2013 roku Urząd Gminy będzie czynny do godziny 14:30.

Czytaj więcej...

Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie sprzątania przystanków i likwidacji dzikich wysypisk.

Czytaj więcej...

Nowootwarta świetlica wiejska w Moczyłach gościła 14 maja 2013 r. polsko-niemiecką grupę roboczą pod nazwą Transgraniczny Plan Działania. Celem spotkania była prezentacja propozycji projektów, o które polscy i niemieccy partnerzy zabiegać będą w nowej unijnej perspektywie finansowej.

Czytaj więcej...

LGD Dobre Gminy ogłasza I nabór wniosków o dofinansowanie na działania aktywizacyjne dla Stowarzyszeń, Sołectw i Grup nieformalnych reprezentowanych przez mieszkańców terenu objętego działalnością LGD.

Czytaj więcej...

Nowe zasady odbioru śmieci już w tym roku. Informacje.

Czytaj więcej...

Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zdań z zakresu kultury fizycznej i sportu (grupa B) w 2013 r

Czytaj więcej...

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ogłasza Taryfy określające stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kołbaskowo, które wchodzą w życie na mocy przepisu art.24 ust. 8 przywołanej Ustawy

Czytaj więcej...

II sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo

Czytaj więcej...