Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakazała wszystkim gminom przejęcie gospodarki odpadami komunalnymi. Prawo unijne wymaga od nas podniesienia jakości w zagospodarowaniu odpadów, w tym zwiększenia ilości śmieci, które zostaną poddane odzyskowi. W myśl nowych rozporządzeń, obowiązek odbioru odpadów z gospodarstw domowych i innych podmiotów do tego zobowiązanych, ma zostać poddany większej kontroli, tak by wyeliminować zjawisko „dzikich wysypisk” i inne nieprawidłowości. Monitorowany ma być też proces utylizacji i składowania odpadów. Szczególny nacisk kładzie się na kwestię recyclingu – segregowania odpadów i odzyskiwania surowców wtórnych.

OD KIEDY ZMIANY
System wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2013r. Od tego momentu obowiązywać będą inne niż do tej pory zasady odbioru odpadów z gospodarstw. Gmina Kołbaskowo jest przygotowana do wprowadzenia nowych zasad. Zorganizuje odbiór odpadów, które powstaną na jej terenie, a właściciele nieruchomości wniosą do gminy opłatę za tę usługę. Wdrożeniem systemu zajmie się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - poniższe stawki dotyczyły roku 2013. Nowe stawki są w załączeniu. (aktualizacja 13.11.2018)
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo, opłata ta będzie naliczana od m3 zużycia wody i stanowić będzie iloczyn zużytej wody w m3 w danej nieruchomości oraz stawek kwotowych. Rada Gminy Kołbaskowo  ustaliła następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
4,64 zł za 1 m3 wody zużywanej w danej nieruchomości – dla tych nieruchomości, z których odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
7,05 zł za 1 m3 wody zużywanej w danej nieruchomości – dla tych nieruchomości, z których odpady komunalne odbierane będą jako niesegregowane.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
Systemem objęte zostaną również nieruchomości niezamieszkałe: przedsiębiorstwa, szkoły, sklepy itp., gdzie również powstają odpady komunalne. W tym przypadku wysokość opłaty stanowić będzie iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na terenie nieruchomości oraz stawek kwotowych ustalonych przez Radę Gminy.

Stawki opłat za pojemnikw przypadku gdy odpady komunalne odbierane będą jako niesegregowane

pojemnik  80l – 14,56 zł

pojemnik 110l – 19,42 zł

pojemnik 120l – 20,53 zł

pojemnik 240l – 33,20 zł

pojemnik 1,1 m3 – 160,00zł

Stawki opłat za pojemnikw przypadku gdy odpady komunalne zbierane i odbierane będą w sposób selektywny

pojemnik  80l –10,19 zł

pojemnik 110l –13,60 zł

pojemnik 120l –14,37 zł

pojemnik 240l –23,24 zł

pojemnik 1,1 m3 – 118,30 zł

DEKLARACJA
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie naliczona na podstawie deklaracji, którą ma obowiązek złożyć każdy właściciel domu jednorodzinnego lub  zarząd spółdzielni mieszkaniowej lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub właściciel wydzielonego lokalu (tylko w przypadku braku zarządu) lub właściciel lokalu użytkowego (niezamieszkałego), prowadzący działalność gospodarczą w zasobach spółdzielni (gabinety stomatologiczne, sklepy, zakłady fryzjerskie itp.).
W najbliższych dniach otrzymają Państwo formularze deklaracji, z prośbą o ich wypełnienie i złożenie osobiście lub przesłanie pocztą do Urzędu Gminy w Kołbaskowie adres: Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo, lub Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie, adres: Rosówek 16; 72-001 Kołbaskowo.

Deklaracje należy złożyć do dnia 28 lutego 2013r. Formularze dostępne są  w zakładce: Do pobrania

Niewypełnienie deklaracji w podanym terminie spowoduje naliczenie właścicielowi nieruchomości opłaty za odpady w trybie administracyjnym. W treści deklaracji znajdziecie Państwo szczegółową instrukcję, jak wypełnić formularz.

SEGREGUJĄC ZAPŁACIMY MNIEJ
Nowy system wymusza większą efektywność selektywnej zbiórki odpadów i konieczność osiągania limitów określonych w przepisach prawa. Selektywna zbiórka będzie prowadzona na dwa sposoby. Mieszkańcy domków jednorodzinnych będą prowadzili zbiórkę metodą workową, natomiast pozostali – systemem pojemnikowym (gniazda segregacyjne). Tak jak do tej pory segregować będziemy makulaturę, szkło oraz plastiki.
Zgodnie z nowymi przepisami wszyscy mieszkańcy gminy zobowiązani będą do segregowania odpadów. Stawka opłaty za odpady segregowane jest niższa. W przypadku stwierdzenia, że mieszkaniec odpadów nie segreguje, zapłaci wyższą stawkę za odpady niesegregowane.

 

 

—————————————————————————————————————————————————

Dodatkowe informacje dotyczące nowego systemu można uzyskać pod numerem telefonu w PGK Kołbaskowo:
91 312 49 28

Przepisy regulujące kwestie odpadów zawarte są w uchwałach Rady Gminy Kołbaskowo w sprawach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi – linki do uchwał poniżej:

Uchwały Rady Gminy w sprawie zagospodarowania odpadami komunalnymi:

1.  Uchwała Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2.  Uchwała Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3.  Uchwała Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

4.  Uchwała Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.