Urząd Gminy Kołbaskowo informuje wszystkich użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków, że zgodnie z przepisami:

- art. 152 – 153, art. 378 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz, 150 ze zmianami),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 130, poz. 880)

istnieje obowiązek zgłoszenia użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele wybudowanych i użytkowanych przydomowych oczyszczalni ścieków winni zgłosić ich użytkowanie do dnia 31 marca 2013 roku.

Szczegółowe informacje na temat procedury zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków znajdują się na stronie internetowej Gminy Kołbaskowo: www.bip.kolbaskowo.pl w zakładce gospodarka komunalna – przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Wójt Gminy

Małgorzata Schwarz