Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu gospodarki komunalnej pn. „Utrzymanie zieleni gminnej oraz prace porządkowe na terenie Gminy Kołbaskowo”