Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym