Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

z w o ł u j ę XIX Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 25 czerwca 2012 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Porządek dzienny:

1. Sprawy regulaminowe

a. stwierdzenie quorum,

b. przyjęcie protokołu z XVIII Sesji,

c. zatwierdzenie porządku dziennego,

d. powołanie sekretarza obrad,

e. odpowiedzi na interpelacje.

2. Informacja Straży Granicznej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kołbaskowo.

3. Informacja Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kołbaskowo.

4. Informacja Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kołbaskowo.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok Gminy Kołbaskowo.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2011 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/142/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2012-2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/141/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo na 2012 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Siadle Dolnym na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce 23/2 obręb Warzymice.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/79/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Kołbaskowo oraz zasad i trybu jego nadawania.

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Kołbaskowo.

15. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo na II półrocze 2012 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kołbaskowo.

17. Interpelacje i zapytania.

18. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wierzbicki

Załączniki
Download this file (autopoprawka do uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 r.pdf)autopoprawka do uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 r.pdf
Download this file (autopoprawka do WPF.pdf)autopoprawka do WPF.pdf
Download this file (projekt Statutu Gminy Kołbaskowo.pdf)projekt Statutu Gminy Kołbaskowo.pdf
Download this file (projekt w spr. nadania honorowego obywatelstwa.pdf)projekt w spr. nadania honorowego obywatelstwa.pdf
Download this file (projekt w spr. planu pracy Komisji.pdf)projekt w spr. planu pracy Komisji.pdf
Download this file (projekt w spr. uchwalenia statutu.pdf)projekt w spr. uchwalenia statutu.pdf
Download this file (projekt w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu.pdf)projekt w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu.pdf
Download this file (projekt w spr. udzielenia Wójtowi absolutorium.pdf)projekt w spr. udzielenia Wójtowi absolutorium.pdf
Download this file (projekt w spr. ustanowienia słuzebnosci na działce - Warzymice.pdf)projekt w spr. ustanowienia słuzebnosci na działce - Warzymice.pdf
Download this file (projekt w spr. wyrażenia zgody na dzierżawę - Siadło Dolne.pdf)projekt w spr. wyrażenia zgody na dzierżawę - Siadło Dolne.pdf
Download this file (projekt w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.pdf)projekt w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.pdf
Download this file (projekt w spr. zatwierdzenia sprawozdania biblioteki.pdf)projekt w spr. zatwierdzenia sprawozdania biblioteki.pdf
Download this file (projekt w spr. zmian w budżecie.pdf)projekt w spr. zmian w budżecie.pdf
Download this file (projekt w spr. zmian w WPF.pdf)projekt w spr. zmian w WPF.pdf
Download this file (projekt w spr. zmiany uchwały dot. nadania honorowego obywatelstwa .pdf)projekt w spr. zmiany uchwały dot. nadania honorowego obywatelstwa .pdf
Download this file (projekt w spr. zmiany uchwały nr XIV.141.2011.pdf)projekt w spr. zmiany uchwały nr XIV.141.2011.pdf
Download this file (zał. nr 1 do WPF.pdf)zał. nr 1 do WPF.pdf
Download this file (zał. nr 2 do autopoprawki do WPF.pdf)zał. nr 2 do autopoprawki do WPF.pdf
Download this file (zał. nr 2 WPF.pdf)zał. nr 2 WPF.pdf