Drukuj

 

Porządek dzienny XVII sesji Rady Gminy Kołbaskowo oraz projekty uchwał.

Porządek dzienny:

 1. Sprawy regulaminowe
  1. stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z XVI Sesji,
  3. zatwierdzenie porządku dziennego,
  4. powołanie sekretarza obrad,
  5. odpowiedzi na interpelacje.
 2. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok.
 3. Zapoznanie ze sprawozdaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok.
 4. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/142/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2012-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0627Z Szczecin – Siadło Górne”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zadania własnego gminy – pełnienie funkcji zarządzającego systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kołbaskowo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Rubinowa w miejscowości Warzymice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Barnisławiu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z obiektu i urządzeń użyteczności publicznej – skateparku znajdującego się na działce nr 33/6 w Przecławiu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Kołbaskowo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Będargowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Przecławiu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia przez Komisje Rewizyjną kontroli konkursu na stanowisko kierownika działu administracyjnego w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych z protokołu Komisji rewizyjnej Rady gminy Kołbaskowo z dnia 5 marca 2012 r. z kontroli Wewnątrzszkolnych Planów Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli za rok 2010/2011 w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo.
 18. Informacja Wójta z działalności za I kwartał 2012 r.
 19. Interpelacje i zapytania.
 20. Wolne wnioski.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wierzbicki

Załączniki
Download this file (opłaty za świadczenia udzielone przez przedszkola.pdf)opłaty za świadczenia udzielone przez przedszkola.pdf
Download this file (porządek obrad XVII sesja.pdf)porządek obrad XVII sesja.pdf
Download this file (projekt w spr. kontroli Komisji Rewizyjnej.pdf)projekt w spr. kontroli Komisji Rewizyjnej.pdf
Download this file (projekt w spr. odbierania odpadów komunalnych.pdf)projekt w spr. odbierania odpadów komunalnych.pdf
Download this file (projekt w spr. pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu.pdf)projekt w spr. pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu.pdf
Download this file (projekt w spr. powierzenia PGK zadania.pdf)projekt w spr. powierzenia PGK zadania.pdf
Download this file (projekt w spr. przyjęcia wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.pdf)projekt w spr. przyjęcia wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.pdf
Download this file (projekt w spr. regulaminu skateparku.pdf)projekt w spr. regulaminu skateparku.pdf
Download this file (projekt w spr. ulicy Rubinowej.pdf)projekt w spr. ulicy Rubinowej.pdf
Download this file (projekt w spr. utworzenia punktu przedszkolnego SP Będargowo.pdf)projekt w spr. utworzenia punktu przedszkolnego SP Będargowo.pdf
Download this file (projekt w spr. utworzenia punktu przedszkolnego SP Przecław.pdf)projekt w spr. utworzenia punktu przedszkolnego SP Przecław.pdf
Download this file (projekt w spr. zgody na sprzedaż nieruchomosci w Barnisławiu.pdf)projekt w spr. zgody na sprzedaż nieruchomosci w Barnisławiu.pdf
Download this file (projekt w spr. zmian w budżecie gminy.pdf)projekt w spr. zmian w budżecie gminy.pdf
Download this file (projekt w spr. zmian w WPF.pdf)projekt w spr. zmian w WPF.pdf
Download this file (sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów._.pdf)sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów._.pdf
Download this file (sprawozdanie GOPS.pdf)sprawozdanie GOPS.pdf
Download this file (sprawozdanie ze współpracy ze stowarzyszeniami.pdf)sprawozdanie ze współpracy ze stowarzyszeniami.pdf
Download this file (zał. 1-4 do sprawozdania z GOPS.pdf)zał. 1-4 do sprawozdania z GOPS.pdf
Download this file (zał. nr 3 do zmian w WPF.pdf)zał. nr 3 do zmian w WPF.pdf