Drukuj
herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn. 19.04.2019 r.
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 10.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z V sesji Rady.
4. Zatwierdzenie porządku dziennego.
5. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących działki nr: 2/129, 2/140, 2/148, 2/166, 2/180 i 301/5, obręb Przecław, będących własnością Gminy Kołbaskowo, na rzecz użytkownika wieczystego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/187/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/156/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kołbaskowo i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zakończenie obrad.
 


Przewodnicząca Rady Gminy
Dorota Trzebińska                                                            

Załączniki
Download this file (Informacja Wojta Gminy  z działalnośći za I kwartał 2019.pdf)Informacja Wojta Gminy z działalnośći za I kwartał 2019.pdf
Download this file (porządek obrad VI sesji.pdf)porządek obrad VI sesji.pdf
Download this file (projekt w spr. sprzedaży działek obręb Przecław.pdf)projekt w spr. sprzedaży działek obręb Przecław.pdf
Download this file (projekt w spr. tekstu jednolitego uchwały IX.90.2015.pdf)projekt w spr. tekstu jednolitego uchwały IX.90.2015.pdf
Download this file (projekt w spr. wymiaru godzin nauczycieli.pdf)projekt w spr. wymiaru godzin nauczycieli.pdf
Download this file (projekt w spr. zmian w budżecie.pdf)projekt w spr. zmian w budżecie.pdf
Download this file (projekt w spr. zmian w zakresie odbierania odpadów.pdf)projekt w spr. zmian w zakresie odbierania odpadów.pdf
Download this file (projekt w spr. zmiany uchwały nr  XX.187.2016.pdf)projekt w spr. zmiany uchwały nr XX.187.2016.pdf
Download this file (projekt w spr. zmiany uchwały nr IX.64.2011.pdf)projekt w spr. zmiany uchwały nr IX.64.2011.pdf
Download this file (Sprawozdanie GKRPA.pdf)Sprawozdanie GKRPA.pdf
Download this file (sprawozdanie GOPS-u.pdf)sprawozdanie GOPS-u.pdf