Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert organizowanym przez gminę Kołbaskowo.

Czytaj więcej...


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2014

Czytaj więcej...

Konkurs plastyczny pt. „Udane ferie, to bezpieczne ferie”w ramach akcji „Bezpieczne Ferie” 2014, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach serdecznie zaprasza wszystkie dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych, do udziału w konkursie plastycznym, propagującym bezpieczne zachowania w trakcie ferii zimowych oraz promującym  aktywność fizyczną i zasady racjonalnego odżywiania. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

Czytaj więcej...


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert za zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Szczegóły w załączonym pliku.

Czytaj więcej...


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej...


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego Gminy Kołbaskowo w dziedzinie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom w 2014 r - prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu.

Czytaj więcej...


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert za zadania publicznego z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy z zakresu realizacji zadań profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Szczegóły w załączeniu.

Czytaj więcej...


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w roku 2014. Szczegóły w załączeniu.

Czytaj więcej...

informacjaKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie uprzejmie informuje, że rozpoczęła się XII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Czytaj więcej...

informacjaInformacja w sprawie zwrotu pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej.

Czytaj więcej...

Minęło już 6 lat odkąd Szkoła Podstawowa w Kołbaskowie wybrała na swojego Patrona Św. Huberta. Tegoroczne obchody Dnia Patrona odbyły się 29 października i były połączone z uroczystym otwarciem ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - „Huberlandia” oraz pasowaniem pierwszoklasistów na uczniów.

Czytaj więcej...

WOSPW niedzielę 12 stycznia 2014 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w Gminie Kołbaskowo. Kwestować będzie 43 wolontariuszy. W bieżącym roku zbierane będą środki na zakup sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i na rzecz godnej opieki medycznej seniorów. Główna impreza odbędzie się w Szkole Podstawowej w Przecławiu.

Czytaj więcej...

informacjaW Publicznym Gimnazjum w Przecławiu w trakcie ferii zimowych realizowany będzie Program „Na Własne Konto", który jest programem edukacji ekonomicznej, skierowanym do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Czytaj więcej...


Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy w roku 2014. Szczegóły w załącznikach.

Czytaj więcej...