informacja

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 19 grudnia 2017 r., znak: DOOŚ-oaII.4210.29.2017.EK, uchylił w części i w tym zakresie orzekł, a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2017 r., znak: WONS-OŚ.4200.1.2016.DK, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecin".  Zapoznanie się z treścią ww. decyzji możliwe jest w pok. nr 1 Urzędu Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106.

herb gminy kołbaskowo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – zapewnienia schronienie dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo w 2018 roku.

koncert

To będzie wyjątkowe wydarzenie. Koncert Muzyki Organowej w wykonaniu Jakuba Stefka. Wtorek, 26 grudnia 2017 roku, po mszy św., ok. godz. 12.45. Serdecznie zapraszamy!
 

herb gminy kołbaskowo

Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy.

herb gminy kołbaskowo

Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizowania ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 poz. 1638), poprzez organizowanie domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych.

 

herb gminy kołbaskowo

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 (wtorek), Urząd Gminy w Kołbaskowie będzie czynny w godzinach od 7:30 do 14:00.

informacja

W związku z realizacją, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projektu pn "Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Szczecinie", publikujemy informacje niezbędne do przygotowania bazy inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego.

herb gminy kołbaskowo

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na realizację zadania publicznego pn. Powierzenie organizacji organowego koncertu kolęd w Kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Kołbaskowie.

darmowe szkolenie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - plakat

Bezpłatne szkolenie "Wsparcie na przystąpienie do systemów jakości" Szkolenie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) poddziałania 3.1.  W dniach 14 i 15 grudnia 2017 r. równolegle w 16 miastach wojewódzkich! Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Szczecin, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław.

Czytaj więcej...

posterunek policji w Kołbaskowie

Dziś (piątek, 8 grudnia 2017) uroczyście otwarto Posterunek Policji w Kołbaskowie. - Będzie w nim pełniło służbę ośmiu policjantów: kierownik, asystent do spraw kryminalnych, trzech dzielnicowych i trzyosobowy zespół prewencji – mówił insp. Jacek Cegieła, komendant wojewódzki policji w Szczecinie.

Czytaj więcej...

herb gminy kołbaskowo

Konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej organizowania obozów profilaktycznych i terapeutycznych oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży  z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu w formie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego.