18 lutego 2013 roku odbyła się I sesja I kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo. Młodzi radni w komplecie stawili się o godzinie 14.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kołbaskowo.  W posiedzeniu uczestniczyli Wójt Małgorzata Schwarz, radni Rady Gminy Kołbaskowo, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, dyrektorzy placówek oświatowych oraz rodzice.

 

Czytaj więcej...

Szanowni Rolnicy, działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w znaczny sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pracy i zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie.

Czytaj więcej...

18 lutego 2013 r. po raz pierwszy zbierze się Młodzieżowa Rada Gminy Kołbaskowo I kadencji. Podczas I sesji radni złożą ślubowanie. Wybrani zostaną członkowie Prezydium Rady oraz skład Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo.

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy o doraźnej zmianie godzin wykonywania obowiązków przez strażników Straży Gminnej w Kołbaskowie.

Czytaj więcej...

Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zdań z zakresu realizacji zadań profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2013 r.

Czytaj więcej...

Zwrot podatku akcyzowego - procedura.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na 2013 rok grupa B

Czytaj więcej...

Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakazała wszystkim gminom przejęcie gospodarki odpadami komunalnymi. W myśl nowych rozporządzeń, obowiązek odbioru odpadów z gospodarstw domowych i innych podmiotów do tego zobowiązanych, ma zostać poddany większej kontroli, tak by wyeliminować zjawisko „dzikich wysypisk” i inne nieprawidłowości.

Czytaj więcej...

Od połowy roku pracownicy PGK nie będą już musieli wchodzić na teren nieruchomości, by spisać ilość zużytej wody. W gminie Kołbaskowo wdrażany jest bowiem Radiowy Systemu Zdalnego odczytu wodomierzy. Zakup nowoczesnych urządzeń kosztował budżet gminy 300 tysięcy złotych. Ich montaż rozpoczęto już w Stobnie i Rosówku. W dalszej kolejności wodomierze główne wymieniane będą w Kołbaskowie, a później, sukcesywnie, w pozostałych miejscowościach.

Czytaj więcej...

Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlega: Produkcja roślinna obejmująca: zboża, kukurydzę, rzepak, rzepik, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe lub rośliny strączkowe. Uprawy te należy ubezpieczyć przynajmniej od jednego z wymienionych czynników: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięć ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na 2013 rok.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej.

Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zdań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 r.

Czytaj więcej...

Na podstawie § 23 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo, stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo uchwalonego Uchwałą Nr XXII/248/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 17 września 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2326) Gminna Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo.

Czytaj więcej...