Drukuj
herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn. 18.03.2019 r.


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327)  z w o ł u j ę V Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 25 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.30. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z IV sesji Rady.
4. Zatwierdzenie porządku dziennego.
5. Informacja Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Straży Gminnej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kołbaskowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r. i zmiany uchwały Nr II/25/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/26/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą „budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia, w drodze umowy nieodpłatnego przekazania, na własność Gminy nieruchomości Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Czekoladowa w miejscowości Bobolin.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Kołbaskowo obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kołbaskowo”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skarg na zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ustowo.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Gminy Kołbaskowo w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dorota Trzebińska   

Załączniki
Download this file (Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Policach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Polickiego w zakesie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018.pdf)Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Policach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Polickiego w zakesie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018.pdf
Download this file (informacja Policji.pdf)informacja Policji.pdf
Download this file (Informacja Straży Granicznej.pdf)Informacja Straży Granicznej.pdf
Download this file (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.docx)Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.docx
Download this file (porządek V sesji RG.pdf)porządek V sesji RG.pdf
Download this file (projekt w spr. dotacji na prace konserwatorskie.pdf)projekt w spr. dotacji na prace konserwatorskie.pdf
Download this file (projekt w spr. dotacji.pdf)projekt w spr. dotacji.pdf
Download this file (projekt w spr. drogi w Ustowie.pdf)projekt w spr. drogi w Ustowie.pdf
Download this file (projekt w spr. funduszu sołeckiego.pdf)projekt w spr. funduszu sołeckiego.pdf
Download this file (projekt w spr. gospodarki niskoemisyjnej.pdf)projekt w spr. gospodarki niskoemisyjnej.pdf
Download this file (projekt w spr. nabycia nieruchomości.pdf)projekt w spr. nabycia nieruchomości.pdf
Download this file (projekt w spr. nazwy ulicy w Ustowie.pdf)projekt w spr. nazwy ulicy w Ustowie.pdf
Download this file (projekt w spr. programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi.pdf)projekt w spr. programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi.pdf
Download this file (projekt w spr. przeprowadzania konsultacji społecznych.pdf)projekt w spr. przeprowadzania konsultacji społecznych.pdf
Download this file (projekt w spr. reprezentantów do Euroregionu.pdf)projekt w spr. reprezentantów do Euroregionu.pdf
Download this file (projekt w spr. ulicy Czekoladowa.pdf)projekt w spr. ulicy Czekoladowa.pdf
Download this file (projekt w spr. wniesienia skarg.pdf)projekt w spr. wniesienia skarg.pdf
Download this file (projekt w spr. zmian w budzecie.pdf)projekt w spr. zmian w budzecie.pdf
Download this file (projekt w spr. zmian w WPF.pdf)projekt w spr. zmian w WPF.pdf
Download this file (projekt w spr. zmiany uchwały dot. zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych.pdf)projekt w spr. zmiany uchwały dot. zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych.pdf
Download this file (Sprawozdanie 2019 do 20 marca.doc)Sprawozdanie 2019 do 20 marca.doc